Boföreningen Framtidens stadgar

Stadgar för den ideella boföreningen ”Framtiden”

Verksamhet/Stadgar
1. Syfte
Föreningen skall planera för hus avsedda för personer som önskar bogemenskap i kollektivhusets form.

2. Medlemskap
Medlem kan den bli som nu eller senare vill flytta till ett sådant hus och som är beredd att delta i planering och skötsel av huset Medlem skall betala medlemsavgift och är då röstberättigade vid så väl årsmöten som vid medlemsmöten.

3. Medlemsmöten
Medlemsmöten skall hållas minst 2 gånger per år. Kallelse med dagordning ska ske minst 14 dagar i förväg. Beslut får bara fattas i frågor som tagits upp på den utsända dagordningen.

4. Styrelse
Föreningen skall ledas av en styrelse vars antal ledamöter bestäms av årsmötet.

5. Årsmöte
Årsmötet skall hållas senast i mars månad. Kallelse med dagordning skall skickas ut senast 4 veckor före årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet.

6. Dagordning årsmöte
Vid årsmötet skal följande punkter finnas på dagordningen:
– VaI av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet.
– Val av justeringsman, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
– Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
– Godkännande av kallelsen till årsmötet.
– Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och revisorernas berättelse samt godkännande av dessa.
_ Ansvarsfrihet för styrelsen.
– Fastställande av antalet styrelseledamöter – ordinarie samt suppleanter
– Val av styrelseordförande och kassör
– Val av övriga styrelseledamöter.
-Val av revisorer.
– Val av valberedning jämte sammankallande.
– Beslut om årsavgift.
– Budgetförslag för kommande år redovisas.
– Beslut om firmatecknare. Styrelsens ordförande och kassör var för sig. Paragrafen justeras omgående.

7. Styrelsens mandattid
Ordförande samt hälften av ledamöterna väljs vartannat år för två år. Suppleanterna väljs för ett år. Styrelsen utser inom sig sekreterare

8. Stadgeändringar, upplösningen av föreningen och räkenskapsår.
Ändring av stadgar eller upplösningen av föreningen sker efter beslut härom vid två på varandra följande medlemsmöte, varav ett skall vara årsmöte