Dokument Årsmötet 20210331 Per Capsulam

Protokoll Årsmöte Boföreningen Framtiden 31 mars 2021
Mötet hålls Per Capsulam

Årsmötets öppnande.

Mette Kjörstad öppnade mötet

Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet.

Ingela Blomberg valdes till ordförande för mötet. Mette Kjörstad valdes till sekreterare.

 

 1. Val av justeringsman, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

Kerstin Kärnekull valdes till justerare.

 

 1. Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.

Kallelse har gått ut till alla medlemmar. Eftersom mötet hålls Per Capsulam var inga medlemmar närvarande.

 

 1. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
  Kallelsen godkändes.

 

 1. Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och revisorernas berättelse samt godkännande av dessa.
  Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skickades ut med kallelsen. Revisorns berättelse och kassarapport/årsbokslut och budget skickades ut till alla medlemmar separat. Alla dokumenten godkändes.
 2. Ansvarsfrihet för styrelsen.
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter – ordinarie samt suppleanter
  Styrelsen har fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

 

 1. Val av styrelseordförande och kassör
  Till styrelseordförande valdes Ingela Blomberg på ett år och Mette Kjörstad på två år i delat ordförandeskap. Nina Bauer sitter kvar ett år som kassör.
 2. Val av övriga styrelseledamöter.
  Maja Westman och Kristina Eivergård valdes till ledamöter i styrelsen, båda på ett år. Åse Tangen och Ulla-Britt Starck valdes till suppleanter, båda på ett år.
 3. Val av revisorer.
  Torsten Seth valdes till revisor på ett år.
 4. Val av valberedning jämte sammankallande.
  Maria Bylund valdes till valberedning. Ytterligare valberedare ska sökas under året.
 5. Beslut om årsavgift kommande år.
  Medlemsavgiften förblir oförändrad 150kr/år.
 6. Budgetförslag för kommande år redovisas.
  Budgetförslaget har skickats ut till medlemmarna. Budgetförslaget antogs.
 7. Beslut om firmatecknare. Styrelsens ordförande och kassör var för sig. Paragrafen justeras omgående.
  Till firmatecknare valdes Ingela Blomberg och Nina Bauer.
 8. Inkomna motioner
  Inga motioner har inkommit. 
 1. Avtackningar
  Peter Bylund avtackades för sin tid och engagemang i styrelsen med ett presentkort från Akademibokhandeln. Revisor Raymond Wigg avtackades också med ett presentkort från Akademibokhandeln. Valberedarna Stefan Stridh och Maria Bylund avtackades med blomstercheckar.
 2. Mötets avslutande.
  Ingela Blomberg avslutade mötet.

 Stockholm 6 april 2021

Ingela Blomberg ordförande

Mette Kjörstad sekreterare

Kerstin Kärnekull justerare

 

Verksamhetsberättelse för Boföreningen Framtiden 2020

Året har varit präglat av Covid-19 som slog till i början av året, med en mängd restriktioner som utfärdats och gjort det svårt/omöjligt att träffas som vi brukar.

Årsmötet som skulle ha hållits 22 mars på kollektivhuset Färdknäppen avlystes och istället hade vi ett Per Capsulam årsmöte, det vill säga att ett protokoll skickades ut såsom man kunde förmoda att det hade sett ut, och det godkändes av de medlemmar som anmält sig till årsmötet.

Styrelsen hade under 2020 haft möten den 23 januari och 10 februari för att planera (det senare inställda) årsmötet, 29 april och 17 september, båda på föreningens införskaffade zoomkonto.

Medlemmarna har fått tre medlemsbrev, i maj, oktober och december. Dessa ligger även på föreningens hemsida, www.boframtiden.se

Vi har haft möte i maj och september med Svante Jernberg på Sveafastigheter Bostad, vilket refererades i medlemsbreven i maj och oktober.

Vi har under året fått tre nya medlemmar, och fem har lämnat.

Den verksamhetsplan som styrelsen antog har inte skett i alla dela pga. covid-19 restriktioner. Under året har Peter Bylund har meddelat att han lämnar styrelsen, vi tackade för hans insats för föreningen med ett presentkort till Akademibokhandeln.

Föreningen företräddes av Mette Kjörstad på Kollektivhus NU:s digitala årsmöte i juni 2020.

Stockholm 202010227

För styrelsen

/Mette Kjörstad och Ingela Blomberg.